Brak kategorii

abc

KGW – KR Organizacja zebrania

wersja do druku w aktywnym pdf do pobrania


Kółko Rolnicze i jego jednostka jakim jest Koło Gospodyń Wiejskich, które nie dokona do 31 grudnia 2013r. przerejestrowania się do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) utraci byt prawny, zostanie usunięte z Rejestru Kółek Rolniczych.

Koło Gospodyń Wiejskich będące jednostką organizacyjną kółka rolniczego, dla zachowania ciągłości swojego działania może zgłosić na zwołanym Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Kółka Rolniczego inicjatywę uchwałodawczą przekształcenia kółka rolniczego w organizację składającą się wyłącznie lub z przewagą kobiet, członkiń KGW jako Koło Gospodyń Wiejskich – Samodzielne Kółko Rolnicze. Następnie po uchwaleniu jednolitego tekstu statutu, dokonaniu wyboru władz, złożyć wniosek do KRS o przerejestrowanie oraz wpisanie zmian w składzie organów, załączając jednolity tekst statutu uchwalony przez (Nadzwyczajne) Walne Zebranie.

Samodzielne Koła Gospodyń Wiejskich działające na podstawie regulaminu rejestrowanego w WZRKiOR w tych miejscowościach gdzie nie funkcjonują Kółka Rolnicze, lub działające na terenie kilku miejscowości, dla pozyskania osobowości prawnej, mogą podjąć inicjatywę zmiany formy organizacyjnej na Koło Gospodyń Wiejskich – Samodzielne Kółko Rolnicze co pozwoli im na dokonanie wpisu takiej organizacji do Krajowego Rejestru Sądowego i uzyskać osobowość prawną.

Koło Gospodyń Wiejskich, które jest jednocześnie samodzielnym kółkiem rolniczym ma demokratycznie wybierane władze i działa na podstawie statutu po wpisaniu do rejestru KRS (Rejestr Stowarzyszeń…) posiada osobowość prawną. Koło gospodyń wiejskich – samodzielne kółko rolnicze ma prawo do korzystania z pomocy organizacyjno-instruktażowej, prawnej związków rolników kółek i organizacji rolniczych oraz jako organizacja pozarządowa z pomocy prawnej i finansowej samorządów lokalnych.

A. Przed zebraniem KGW założycielskim lub reaktywującym zapoznać się z ustawami:
1. Ustawą z dnia 8 października 1982r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników
2. Ustawą z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach
3. Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (ze zmianami)
4. Ustawą z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
5. Ustawą z dnia 20 sierpnia 1997r. Przepisy wprowadzające ustawę o KRS

B. Należy zapoznać się z dokumentacją KR, KGW oraz przygotować aktualizację:
1. Statut Kółka Rolniczego aktualnie obowiązujący np. Statut Kółka Rolniczego 1983
2. Regulaminu Koła Gospodyń Wiejskich zarejestrowanego w WZRKiOR
3. Statutu Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych – Bydgoszcz
4. Planem pracy organizacji (KGW, KR) oraz programem WZRKiOR 2009-2014

C. Przeanalizować projekty – wzory dokumentów:

Regulamin KGW projekt
Plan działania KGW
Statut KGW – KR
Statut Kółka Rolniczego (projekt unowocześniony)
Statut GZRKiOR (projekt unowocześniony z elementami OPP)

D. Zwołać (Nadzwyczajne) Walne Zebranie: Kołka Rolniczego, Koła Gospodyń Wiejskich lub zebranie założycielskie (reaktywacji) KGW-KR

1) Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej, 1/3 liczby członków lub żądanie właściwego związku rolników, kółek i organizacji rolniczych zwołuje nadzwyczajne walne zebranie w ciągu 2 tygodni od daty złożenia wniosku.
2) W zawiadomieniu członków należy podać termin, czas, miejsce zebrania oraz załączyć porządek obrad.
3) Pomocnymi przy prowadzeniu zebrania KR, KGW, KGW-KR mogą być projekty dokumentów w formie plików do pobrania ze strony po kliknięciu na plik

 1. Porządek zebrania KGW_KR lub porządek NWZ
 2. Regulamin obrad KGW-KR oraz regulamin wyborów KGW-KR
 3. Statut 1983, statut nowy, statut 2013,
 4. Regulamin Koła Gospodyń Wiejskich, plan pracy KGW
 5. Protokół nadzwyczajne walne zebranie dostosowany do KGW, KR, KGW-KR

Należy pamiętać o sporządzeniu listy członków oraz listy obecności na zebraniu.

4) Po odbytym zebraniu gdzie przegłosowano uchwały o statucie, programie działania przygotować wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego na drukach sądowych

E. Wniosek do KRS i załączniki

 1. Wniosek do KRS o zwolnienie z opłaty rejestracyjnej
 2. Regon
 3. Rozporządzenie wzory formularzy
 4. Wniosek o rejestrację wzór
 5. Organy podmiotu
 6. Zmiana danych podmiotu
 7. Regon/NIP
 8. Książka pracy
 9. Opłaty od wniosków
 10. Założyciele

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *