Dom Dziennego Pobytu Bursztynowy Senior

 • Dom Dziennego Pobytu Bursztynowy Senior

  Rekrutacja Uczestników DDP Bursztynowy Senior

  Dom Dziennego Pobytu Bursztynowy Senior rozpoczyna funkcjonowanie od 3 stycznia 2022 roku. W związku z tym rozpoczyna się rekrutacja uczestników DDP.

  Wypełnione zgłoszenia w formie skanów można dostarczyć na adres e-mail: [email protected]
  Wydrukowane zgłoszenia w formie fizycznej mogą być dostarczone do biura Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy, z siedzibą w Inowrocławiu: pod adresem ul. Jacewska 164, 88-100 Inowrocław.

  zajawka-2

  DDP-Bursztynowy-Senior-ogloszenie-o-naborze-1

  Regulamin rekrutacji (PDF).

  Regulamin-rekrutacji-Bursztynowy-Senior

  ZAŁĄCZNIKI:
  Formularz zgłoszeniowy uczestnika DOC / PDF
  Formularz zgłoszeniowy Opiekuna Faktycznego DOC / PDF
  Karta oceny materialno-życiowej DOC / PDF

 • Brak kategorii,  Dom Dziennego Pobytu Bursztynowy Senior

  ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I MONTAŻ TOWARÓW (SPRZĘTÓW, URZĄDZEŃ I MEBLI) W RAMACH PROJEKTU „DOM DZIENNEGO POBYTU – BURSZTYNOWY SENIOR”

  Link do ogłoszenia na stronie bazy konkurencyjnościu

  Powstaje w kontekście projektu
  RPKP.09.03.02-04-0075/20 – Dom Dziennego Pobytu – Bursztynowy Senior

  Zamówienia uzupełniające
  Pełen opis w tym zakresie wskazano w treści zapytania będącego załącznikiem do niniejszego ogłoszenia.

  Warunki zmiany umowy
  Pełen opis w tym zakresie wskazano w treści zapytania będącego załącznikiem do niniejszego ogłoszenia.

  Załączniki

  DODANE DO OGŁOSZENIA W OBOWIĄZUJĄCEJ WERSJI Z DN. 2021-


  1. załącznik nr 1 sprzęt BS Pobierz
  2. załącznik nr 2 sprzęt BS Pobierz
  3. załącznik nr 3 sprzęt BS Pobierz
  4. Zapytanie ofertowe na wyposażenie DDP Bursztynowy Senior Pobierz

 • Dom Dziennego Pobytu Bursztynowy Senior

  Realizacja projektu Dom Dziennego Pobytu – Bursztynowy Senior

  Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy
   z siedzibą w Inowrocławiu
  w partnerstwie z Powiatem Inowrocławskim

  realizuje w okresie od 01.07.2021 r. do 30.06.2023 r. projekt
   nr RPKP.09.03.02-04-0075/20 pt.

  Dom Dziennego Pobytu – Bursztynowy Senior

  Celem projektu jest wzrost dostępu do usług społecznych dla 84 osób osoby zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu) z powiatu inowrocławskiego oraz wsparcie 24 opiekunów faktycznych w opiece nad ww. osobami poprzez szkolenia i organizację indywidualnych spotkań wspierających w terminie do 30.06.2023 r.

  Planowane efekty w ramach realizacji projektu:

  1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie – 84

  2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej w programie – 84

  3. Liczba opiekunów faktycznych objętych wsparciem w projekcie – 24

  4. Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu – 20

  5. Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu – 20

  6. Liczba opiekunów faktycznych, u których nastąpił przyrost w zakresie umiejętności opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi – 19

  Miejsce realizacji projektu: ul. Jacewska 164, 88-100 Inowrocław

  Biuro projektu: Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy z siedzibą w Inowrocławiu, ul. Jacewska 164, 88-100 Inowrocław.

  Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 „Solidarne społeczeństwo”, Działanie 9.3 „Rozwój usług zdrowotnych i społecznych”, Poddziałanie 9.3.2 „Rozwój usług społecznych”.

  Całkowita wartość projektu: 2 016 336,00

  Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 1 713 885,60