Brak kategorii

ZARZADY KÓŁEK ROLNICZYCH i KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH

Członkowie Kółek Rolniczych

Członkinie Kół Gospodyń Wiejskich

Delegaci GZRK i OR

Delegatki Gminnych Rad Kół Gospodyń Wiejskich

 

Zarząd i Rada WZRKiOR w Bydgoszczy przypominają o obowiązku przerejestrowania organizacji: Kółka Rolnicze, Kółka Rolnicze i Koła Gospodyń Wiejskich oraz ich struktur Gminnych do nowego Rejestru Sądowego w myśl art. 9.2 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. Nr 106, poz. 671),

Organizacje, które nie dokonają do 01 stycznia 2016r. zgłoszenia wpisu (przerejestrowania się) do Krajowego Rejestru Sądowego stracą swoją osobowość prawną, swój byt prawny wraz z prawem do majątku i ciągłości praw nabytych jako organizacje społeczno-zawodowe tj. Kółka Rolnicze oraz Koła Gospodyń Wiejskich stanowiące wyodrębnioną jednostkę organizacyjną Kółka Rolniczego.

Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy realizując uchwałę programową III Zjazdu Związku, mając na względzie żywotne interesy członków zrzeszonych w Kółkach Rolniczych i Kołach Gospodyń Wiejskich oraz troszcząc się o zachowanie ciągłości 150 letniej tradycji, na podstawie § 19 statutu Kółka Rolniczego oczekuje od Zarządów, działaczy odwrotnego podjęcia działań na rzecz dopełnienia formalności zgłoszenia do Krajowego Rejestru Sądowego wniosku o wpisanie organizacji do  KRS. Dotyczy to Zarządów tych Kółek oraz Gminnych Związków, które nie dokonały przerejestrowania do nowego KRS

UZASADNIENIE

Kółka Rolnicze mocą art. 9.2 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. Nr 106, poz. 671), mogą w terminie do 31 grudnia 2015r. dokonać wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Te Kółka, które nie dokonają przerejestrowania się ze starych rejestrów do KRS, z końcem 2015r. utracą swój byt prawny, zostaną wykreślone z rejestrów sądowych jako nie działające. Małym pocieszeniem jest możliwość rejestracji (wpisu) od nowa zakładanego Kółka, Gminnego Związku, gdyż historia jego działania rozpocznie się od zera.

Utrata osobowości prawnej to pozbawienie się możliwości wnioskowania o dofinansowanie działań jako Organizacji Pozarządowej.

Można zrozumieć wypalenie się, brak chęci działania u starszego pokolenia, szczególnie rodzaju męskiego. Jednak nie mieści się w rozumie likwidowanie Kółka Rolniczego, szczególnie tam gdzie samorealizują się Koła Gospodyń Wiejskich.

Jednak tam gdzie nie ma woli współpracy członków Kółka Rolniczego z Kołem Gospodyń Wiejskich na zasadach określonych w statucie, apelujemy by w interesie mieszkańców wsi dać możliwość działania waszym bliskim: matkom, żonom, córkom w sposób zorganizowany, jako organizacja KR KGW poprzez uchwalenie jednolitego tekstu statutu oraz oddanie steru zarządzania Kółkiem Waszym kobietom.

SZCZEGÓŁY w zakładce obok na stronie: „REJESTRACJA KRS”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *