• Brak kategorii

  Komunikat

  KOMUNIKAT Nr 1

  Rada Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy będzie obradować we wtorek 22 stycznia 2013r. o godz. 9,30 w sali Agencji Nieruchomości Rolnej w Bydgoszczy ul. Hetmańska 38

  zaprasza członków: Komisji Rewizyjnej, Przewodniczących i Prezesów GZRKiOR i GR KGW

  Program posiedzenia Rady:

  1. Otwarcie posiedzenia, przywitanie gości oraz przyjęcie porządku obrad Rady.
  2. Informacja o sytuacji ekonomicznej rolnictwa województwa kujawsko – pomorskiego za 2012r. oraz prognozy na 2013r. (ANR, ARR, ARiMR, K-PODR),
  3. 3. Informacja o działalności Krajowego Związku, (w tym odnowienie członkowstwa w Związku, zimowisko dla dzieci i młodzieży, problemy ekonomiczne)
  4. Informacja Zarządu Związku o działalności społeczno-zawodowej za 2012r, w tym:

  a)   Działalności Związku w 2012r. oraz realizacja zadań jako OPP, ponadto;

  • Efekty działań członków Związku w samorządach oraz organizacjach opiniodawczych mających wpływ na politykę rolną oraz rozwój obszarów wiejskich
  • wypoczynek dzieci i młodzieży – kolonie, zimowiska, wycieczki,

  b) Podsumowanie działań gospodarczo – promocyjnych Związku w 2012r., w tym:

  • Współpraca Związku pomiędzy organizacjami na rzecz obrony interesów rolników.
  • Promocja Związku na dożynkach różnych szczebli, imprezach prezentujących produkty tradycyjne i kulturę ludową,
  • Jubileusze organizacji (odznaczenia: państwowe, resortowe, związkowe)
  • Wypracowanie kierunków działań strategii rozwoju wsi WKP do 2020r.
  1. Dyskusja i wolne wnioski
  2. Określenie kierunków działalności Związku oraz projektu planu budżetu na 2013 rok
  3. Podjęcie uchwał, opinii w sprawie:

  a)   Przyjęcia przez Radę „Kierunków Pracy Związku na 2013” oraz Planu Budżetu – 2013

  b)   Udziału przedstawicieli Związku w pracach na rzecz strategii wsi oraz opiniowaniu planów stosownie do art. 4, 5, 10, rozdziału 2 ustawy z dnia 8 października 1982r. o społeczno zawodowych organizacjach rolników (DzU Nr 32, poz. 217 z póź. zm.)

  1. Zakończenie obrad Rady ok godz. 13,oo
  2. Spotkanie noworoczne dla członków i uczestników posiedzenia Rady Związku

   

  Przewodnicząca Rady WZRKiOR