Dom Dziennego Pobytu Bursztynowy Senior

Realizacja projektu Dom Dziennego Pobytu – Bursztynowy Senior

Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy
 z siedzibą w Inowrocławiu
w partnerstwie z Powiatem Inowrocławskim

realizuje w okresie od 01.07.2021 r. do 30.06.2023 r. projekt
 nr RPKP.09.03.02-04-0075/20 pt.

Dom Dziennego Pobytu – Bursztynowy Senior

Celem projektu jest wzrost dostępu do usług społecznych dla 84 osób osoby zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu) z powiatu inowrocławskiego oraz wsparcie 24 opiekunów faktycznych w opiece nad ww. osobami poprzez szkolenia i organizację indywidualnych spotkań wspierających w terminie do 30.06.2023 r.

Planowane efekty w ramach realizacji projektu:

1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie – 84

2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej w programie – 84

3. Liczba opiekunów faktycznych objętych wsparciem w projekcie – 24

4. Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu – 20

5. Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu – 20

6. Liczba opiekunów faktycznych, u których nastąpił przyrost w zakresie umiejętności opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi – 19

Miejsce realizacji projektu: ul. Jacewska 164, 88-100 Inowrocław

Biuro projektu: Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy z siedzibą w Inowrocławiu, ul. Jacewska 164, 88-100 Inowrocław.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 „Solidarne społeczeństwo”, Działanie 9.3 „Rozwój usług zdrowotnych i społecznych”, Poddziałanie 9.3.2 „Rozwój usług społecznych”.

Całkowita wartość projektu: 2 016 336,00

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 1 713 885,60

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *