Informacja o związku

 • Informacja o związku

  Statut WZRKiOR

  WOJEWÓDZKI ZWIĄZEK ROLNIKÓW, KÓŁEK I ORGANIZACJI ROLNICZYCH W BYDGOSZCZY

  Bydgoszcz, 2010 roku

  SPIS  TREŚCI:

  I.     Nazwa, siedziba i teren działania

  II.   Cele, zadania i środki działania

  III. Członkowie, ich prawa i obowiązki

  IV. Organy związku:

  A.  Zjazd delegatów Związku

  B.  Rada Związku

  C.  Prezydium Rady

  D.  Komisja Rewizyjna

  E.  Zarząd Związku

  V.  Majątek Związku

  VI. Przepisy końcowe

  S T A T U T

  WOJEWÓDZKIEGO ZWIĄZKU ROLNIKÓW, KÓŁEK

  I ORGANIZACJI ROLNICZYCH w BYDGOSZCZY

  I. NAZWA, SIEDZIBA I TEREN DZIAŁANIA

  § 1.

  1.    Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy zwany dalej „Związkiem” jest dobrowolnym, niezależnym i samorządnym, zrzeszeniem:

  1)    Kółek Rolniczych,

  2)    Kół Gospodyń Wiejskich,

  3)    Kół Młodych Rolników,

  4)    Gminnych Związków Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych,

  5)    Rolniczych zrzeszeń branżowych i związków rolniczych zrzeszeń branżowych a także innych społecznych i gospodarczych organizacji rolników działających na obszarach wiejskich,

  2.    Związek jest niezależny od administracji państwowej, samorządowej, samorządu terytorialnego, państwowych i społecznych jednostek organizacyjnych, podmiotów gospodarczych oraz organizacji politycznych i związkowych.

  3.    Związek reprezentuje potrzeby i broni interesów ludności obszarów  wiejskich.

  4.    Związek jest kontynuatorem tradycji Patronatu Kółek Rolniczych oraz Wielkopolskiego Towarzystwa Kółek Rolniczych.

  § 2.

  1.     Siedzibą Związku jest miasto Inowrocław.

  2.     Terenem działania Związku jest obszar Polski a w szczególności powiatów: Bydgoszcz, Inowrocław, Mogilno, Nakło, Sępólno Krajeńskie, Świecie, Tuchola, Żnin.

  § 3.

  1.    Związek działa na podstawie ustawy z dnia 8 października 1982 r. o społeczno – zawodowych organizacjach rolników (Dz.U. Nr 32, poz. 217) – zwanej dalej „ustawą”, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
  i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) oraz niniejszego statutu.

  2.    Czas trwania Związku jest nieograniczony.

  3.    Związek posiada osobowość prawną i jest organizacją zarejestrowaną
  w Krajowym Rejestrze Sądowym nr KRS 0000103621

  § 4.

  1.    Związek może być członkiem Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Warszawie lub jego struktur, zgodnie z podjętą uchwałą Zjazdu.

  2.    Związek może być członkiem innych organizacji oraz korzystać z ich pomocy.

  II. CELE, ZADANIA I ŚRODKI DZIAŁANIA

  § 5.

  Celem Związku jest:

  1.    Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy obszarów wiejskich, w tym rozwój przedsiębiorczości.

  2.    Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności wiejskich.

  3.    Kultywowanie kultury, sztuki , ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej.

  4.     Wspomaganie edukacji, nauki, oświaty i wychowania w zakresie rozwoju wspólnot i społeczności wiejskich.

  5.    Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób obszarów wiejskich, pozostających bez pracy.

  6.    Działalność charytatywna, promocja  i organizacja wolontariatu.

  7.    Działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

  8.    Organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

  9.    Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, krajoznawstwa, ekologii oraz ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego.

  10. Podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów
  i współpracy między społeczeństwami.

  §6 .

  1. Związek realizuje swoje cele poprzez:

  1)   Przedkładanie administracji państwowej, samorządowej i ich organom opinii, wniosków, postulatów, żądań dotyczących  gospodarki ziemią, ochrony gruntów rolnych i środowiska naturalnego, systemu kredytowego, podatkowego, rolniczych ubezpieczeń społecznych, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa pracy, ochrony kultury, sztuki i tradycji narodowej, rozwoju edukacji, nauki, oświaty i wychowania, rozwoju infrastruktury wsi i obszarów wiejskich oraz inicjowanie regulacji prawnych
  i współuczestniczenie w opracowywaniu projektów aktów prawnych.

  2)   Organizowanie poradnictwa na rzecz mieszkańców z obszarów wiejskich w  zakresie  obowiązującego prawa i rachunkowości oraz poradnictwa gospodarczego i doradztwa związanego z zatrudnieniem , podejmowanie interwencji w indywidualnych sprawach członków społeczności wiejskiej w przypadkach przewlekłego lub krzywdzącego załatwiania ich spraw przez organy administracji samorządowej i państwowej oraz podmiotów z otoczenia rolnictwa i wsi.

  3)   Współdziałanie z samorządem rolniczym, związkami zawodowymi i rolniczymi związkami zrzeszeń branżowych na rzecz rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich.

  4)   Współdziałanie z administracją państwową, wojewódzkimi, powiatowymi, gminnymi organami władzy samorządowej oraz innymi jednostkami organizacyjnymi w takich dziedzinach jak:

  a)    Podnoszenie kwalifikacji zawodowych ludności z obszarów wiejskich, wprowadzanie postępowych i bezpiecznych metod gospodarowania w rolnictwie i jednostkach związanych z obsługą rolnictwa,

  b)    Poprawa warunków zdrowotnych, oświatowych i socjalnych ludności z obszarów wiejskich, w tym kultywowanie tradycji i produktów lokalnych.

  5)   Prowadzenie na rzecz ludności z obszarów wiejskich działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych poprzez organizowanie targów, wystaw
  i kongresów z dziedzin objętych tematyką rolną oraz festiwali kultury i sztuki ludowej, imprez dożynkowych i imprez integracyjnych.

  6)   Prowadzenie na rzecz ludności z obszarów wiejskich działalności której celem jest podnoszenie wiedzy i umiejętności rolników, młodzieży wiejskiej oraz kadry jednostek rolniczych poprzez prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej i edukacyjno-szkoleniowej, badawczej, wydawniczej a także promowanie, upowszechnianie
  i udostępnianie nowoczesnych mediów  i technologii.

  7)   Prowadzenie na rzecz ludności z obszarów wiejskich działalności  socjalnej  poprzez organizowanie wczasów i kolonii wypoczynkowych, promowanie kultury i sztuki, kultury fizycznej i sportu, krajoznawstwa i ekologii oraz ochrony zdrowia poprzez organizowanie akcji związanych z przeprowadzaniem badań profilaktycznych, organizowanie zajęć edukacyjnych, prowadzenie świetlic i domów kultury.

  2.    Dla realizacji celów statutowych Związek prowadzi nieodpłatną działalność statutową w następującym zakresie:

  1)   Przedkładanie administracji państwowej, samorządowej i ich organom opinii, wniosków, postulatów, żądań dotyczących gospodarki ziemią, ochrony gruntów rolnych i środowiska naturalnego, systemu kredytowego, podatkowego, rolniczych ubezpieczeń społecznych, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa pracy, ochrony kultury, sztuki i tradycji narodowej, rozwoju edukacji, nauki, oświaty i wychowania, rozwoju infrastruktury wsi i obszarów wiejskich oraz inicjowanie regulacji prawnych
  i współuczestniczenie w opracowywaniu projektów aktów prawnych.

  2)   Organizowanie poradnictwa na rzecz mieszkańców z obszarów wiejskich  w  zakresie obowiązującego prawa i rachunkowości oraz poradnictwa gospodarczego i doradztwa związanego z zatrudnieniem, podejmowanie interwencji w indywidualnych sprawach członków społeczności wiejskiej w przypadkach przewlekłego lub krzywdzącego załatwiania ich spraw przez organy administracji samorządowej i państwowej oraz podmiotów z otoczenia rolnictwa i wsi.

  3)   Współdziałanie z samorządem rolniczym, związkami zawodowymi i rolniczymi związkami zrzeszeń branżowych na rzecz rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich.

  4)   Współdziałanie z administracją państwową, wojewódzkimi, powiatowymi, gminnymi organami władzy samorządowej oraz innymi jednostkami organizacyjnymi w takich dziedzinach jak:

  a)    podnoszenie kwalifikacji zawodowych ludności z obszarów wiejskich, wprowadzanie postępowych i bezpiecznych metod gospodarowania w rolnictwie
  i jednostkach związanych z obsługą rolnictwa,

  b)    poprawa warunków zdrowotnych, oświatowych i socjalnych ludności z obszarów wiejskich, w tym kultywowania tradycji i produktów lokalnych.

  5)   Prowadzenie na rzecz ludności z obszarów wiejskich działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych poprzez organizowanie targów, wystaw
  i kongresów z dziedzin objętych tematyką rolną oraz festiwali kultury i sztuki ludowej, imprez dożynkowych i imprez integracyjnych.

  6)   Prowadzenie na rzecz ludności z obszarów wiejskich działalności której celem jest podnoszenie wiedzy i umiejętności rolników, młodzieży wiejskiej oraz kadry jednostek rolniczych poprzez prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej i edukacyjno-szkoleniowej, badawczej, wydawniczej a także promowanie, upowszechnianie
  i udostępnianie nowoczesnych mediów i technologii.

  7)   Prowadzenie na rzecz ludności z obszarów wiejskich działalności  socjalnej  poprzez organizowanie wczasów i kolonii wypoczynkowych,  promowanie kultury i sztuki, kultury fizycznej i sportu, krajoznawstwa i ekologii oraz ochrony zdrowia poprzez organizowanie akcji związanych z przeprowadzaniem badań profilaktycznych, organizowanie zajęć edukacyjnych, prowadzenie świetlic i domów kultury.

  3.     Dla realizacji celów statutowych Związek prowadzi odpłatną działalność statutową
  w następującym zakresie:

  1)   Organizowanie poradnictwa na rzecz mieszkańców z obszarów wiejskich w  zakresie obowiązującego prawa i rachunkowości oraz poradnictwa gospodarczego i doradztwa związanego z zatrudnieniem , podejmowanie interwencji w indywidualnych sprawach członków społeczności wiejskiej w przypadkach przewlekłego lub krzywdzącego załatwiania ich spraw przez organy administracji samorządowej i państwowej oraz podmiotów z otoczenia rolnictwa i wsi.

  2)     Prowadzenie na rzecz ludności z obszarów wiejskich działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych poprzez organizowanie targów, wystaw
  i kongresów z dziedzin objętych tematyką rolną oraz festiwali kultury i sztuki ludowej, imprez dożynkowych i imprez integracyjnych.

  3)     Prowadzenie na rzecz ludności z obszarów wiejskich działalności której celem jest podnoszenie wiedzy i umiejętności rolników, młodzieży wiejskiej oraz kadry jednostek rolniczych poprzez prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej i edukacyjno-szkoleniowej, badawczej, wydawniczej a także promowanie, upowszechnianie
  i udostępnianie nowoczesnych mediów i technologii.

  4)     Prowadzenie na rzecz ludności z obszarów wiejskich działalności  socjalnej  poprzez organizowanie wczasów i kolonii wypoczynkowych, promowanie kultury i sztuki, kultury fizycznej i sportu, krajoznawstwa i ekologii oraz ochrony zdrowia poprzez organizowanie akcji związanych z przeprowadzaniem badań profilaktycznych, organizowanie zajęć edukacyjnych, prowadzenie świetlic i domów kultury.”

  §7

  1.    Związek może wykonywać zadania przekazane ustawami lub zlecone na podstawie porozumień z właściwymi organami lub jednostkami administracji rządowej i samorządowej.

  2.    Związek może zlecać niektóre swoje zadania jednostkom lub organizacjom zrzeszonym w związkach rolników i organizacji rolniczych, Kółkom Rolniczym, Kołom Gospodyń Wiejskich, o ile powszechnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej.

  3.    Związek może podejmować współpracę  z zagranicznymi organizacjami rolników.

  4.    Związek współdziała ze środkami masowego przekazu w celu informowania o sytuacji i problemach społecznych i gospodarczych wsi oraz działalności Związku.

  5.    Związek wnioskuje o nadanie odznaczeń państwowych, resortowych i wyróżnień rolnikom, działaczom i pracownikom Związku.

  § 8.

  Związek w przypadku zagrożenia jego interesów podejmuje działania dla ich obrony, zgodne z obowiązującymi przepisami prawa tj.:

  1.    W przypadku, gdy stanowisko zajęte przez właściwy organ administracji państwowej, samorządowej, organizacji spółdzielczej lub gospodarczej nie zadawala Związku, może on wnieść sprzeciw do właściwego organu bądź organizacji wyższego stopnia.

  2.    W przypadku, gdy w sprawie nie zostanie osiągnięte porozumienie w trybie przewidzianym ustawą, a jej przedmiotem są istotne prawa i interesy , Związek dla poparcia swoich żądań jako środek wyjątkowy, może podjąć akcję protestacyjną z zachowaniem warunków określonych ustawą z dnia 23 maja 1991r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz.U. Nr 55, poz. 236
  z późniejszymi zmianami).

  3.    Akcja protestacyjna, o której mowa w ust. 2 może być podjęta na podstawie uchwały Rady Związku podjętej większością głosów.

  4.    O podjętej akcji protestacyjnej należy poinformować Radę i Zarząd KZRKiOR.

  III. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI.

  § 9

  Członkami Związku mogą być:

  1.     Gminne związki rolników, kółek i organizacji rolniczych, Gminne Rady Kół Gospodyń Wiejskich.

  2.     Kółka Rolnicze, samodzielne Koła Gospodyń Wiejskich oraz inne społeczne, spółdzielcze i gospodarcze organizacje rolników (grupy marketingowe, kółka maszynowe).

  3.     Rolnicze zrzeszenia branżowe, związki rolniczych zrzeszeń branżowych.

  4.     Stowarzyszenia „Powiatowe Związki Organizacji Rolniczych”, Stowarzyszenia „Powiatowe Rady Kół Gospodyń Wiejskich”.

  5.     Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszenia Gminnych Rad Kół Gospodyń Wiejskich oraz inne stowarzyszenia i organizacje działające na rzecz środowiska wiejskiego.

  § 10

  1.    Prezydium Rady przyjmuje nowych członków, po złożeniu pisemnej deklaracji.

  2.    Uchwała o przyjęciu do Związku powinna być podjęta w ciągu 3 miesięcy od daty złożenia deklaracji.

  3.    Kandydatowi od uchwały Prezydium Rady w sprawie odmowy przyjęcia do Związku przysługuje odwołanie do Rady Związku w terminie 30 dni od daty otrzymania decyzji Prezydium Rady.

  4.    Podmioty wymienione w § 9 ust 1 do 5 stają się członkiem Związku na podstawie złożonych deklaracji z chwilą podjęcia przez Prezydium Rady uchwały o ich przyjęciu.

  § 11

  1.    Członek może być skreślony z listy członków uchwałą Rady Związku, jeżeli nie wywiązuje się z obowiązków statutowych Związku, a zwłaszcza nie wywiązuje się z wpłaty składek członkowskich dłużej niż 1 rok.

  2.    Członek Związku zostaje skreślony z listy członków w przypadku utraty osobowości prawnej ze skutkiem od dnia dokonania skreślenia. Decyzja
  o skreśleniu jest podejmowana w drodze uchwały Rady Związku.

  3.    Członek może być wykluczony przez Radę ze Związku, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub Zarządu za jego działalność na szkodę Związku.

  4.    Przed podjęciem uchwały o skreśleniu lub wykluczeniu członka Rada zobowiązana jest do wysłuchania wyjaśnień zainteresowanego.

  5.    Od uchwały o skreśleniu lub wykluczeniu z listy członków Związku, skreślony może odwołać się do Zjazdu Delegatów Związku w terminie 30 dni od otrzymania uchwały.

  6.    Członek może wystąpić ze Związku przez wypowiedzenie członkostwa nie później niż 6 miesięcy przed końcem roku kalendarzowego.

  7.    Członkostwo może ustać w każdym terminie uzgodnionym przez strony. Wykreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Związku.

  § 12

  Członkowie Związku mają prawo:

  1.    Uczestniczyć przez swych delegatów w zjeździe Związku, współdecydować
  o kierunkach jego działalności,

  2.    Wybierać i być wybieranym do organów Związku i delegatów na Zjazd Krajowy,

  3.    Korzystać z pomocy i doradztwa organizacyjnego i obrony Związku,

  4.    Zgłaszać wnioski w sprawach dotyczących działalności Związku, a także rolnictwa, wsi.

  § 13

  Członkowie Związku obowiązani są:

  1.    Stosować się do postanowień statutu oraz uchwał organów Związku nienaruszających ich praw osobistych.

  2.    Terminowo opłacać składki członkowskie na wykonywanie zadań Związku.

  IV. ORGANY ZWIĄZKU

  § 14.

  1.    Organami Związku są:

  1)    Zjazd Delegatów Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, zwanym dalej „Zjazdem delegatów”,

  2)    Rada Związku,

  3)    Komisja Rewizyjna,

  4)    Zarząd Związku.

  2.    Kadencja organów Związku trwa 5 lat.

  A.  ZJAZD DELEGATÓW ZWIĄZKU

  § 15.

  1.    Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą Związku.

  2.    Zjazd zwoływany jest przez Radę Związku, co pięć lat.

  3.    W okresach między Zjazdami może być zwołany Nadzwyczajny Zjazd Delegatów na pisemne żądanie wraz z uzasadnieniem jego zwołania przez:

  1)    Co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Związku,

  2)    Komisji Rewizyjnej Związku,

  3)    Radę Związku z własnej inicjatywy lub na wniosek KZRKiOR.

  4.    Nadzwyczajny Zjazd Delegatów powinien być zwołany najpóźniej w terminie
  2 miesięcy od daty złożenia pisemnego żądania.

  5.    O terminie, miejscu i porządku Zjazdu Rada Związku zawiadamia na piśmie organizacje zrzeszone w Związku, ich delegatów, a także organizację nadrzędną, na co najmniej 14 dni przed datą Zjazdu.

  6.    Zawiadamianym delegatom przesyłane są:

  1)   Skrót sprawozdania Związku za okres sprawozdawczy,

  2)   Projekt programu działania,

  3)   Porządek obrad,

  4)   Projekty regulaminu obrad,

  5)   Projekty uchwał.

  § 16.

  1.    W Zjeździe Związku uczestniczą:

  1)    Z głosem stanowiącym – delegaci organizacji zrzeszonych w Związku,

  2)    Z głosem doradczym:

  a)    Członkowie Rady, Komisji Rewizyjnej i Zarządu niebędący delegatami,

  b)    Przedstawiciele KZRK i OR oraz inne osoby zaproszone przez Radę,

  2.    Liczbę delegatów i zasady reprezentacji organizacji członkowskich w Zjeździe określa na każdą kadencję uchwała Rady Związku.

  3.    Nadzwyczajny Zjazd Delegatów stanowią delegaci wybrani na Zwyczajny Zjazd Delegatów danej kadencji.

  4.    Delegat uczestniczy w zjeździe Związku osobiście z prawem jednego głosu.

  § 17.

  1.    Zjazd Związku jest władny do podejmowania uchwał w obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby delegatów bezwzględną większością głosów delegatów, za wyjątkiem uchwał dotyczących zmiany statutu oraz rozwiązania Związku, które wymagają kwalifikowanej większości 3/4 głosów obecnych delegatów.

  2.    W przypadku, braku wymaganej liczby delegatów na Zjeździe w pierwszym terminie, to w następnym terminie jest on władny do podejmowania uchwał, przy obecności, co najmniej 1/3 liczby delegatów, z zastrzeżeniem, że drugi termin może nastąpić tego samego dnia – po upływie jednej godziny – licząc od stwierdzenia braku quorum w pierwszym terminie.

  3.    Obrady Zjazdu odbywają się zgodnie ze statutem i każdorazowo uchwalonym przez Zjazd porządkiem i regulaminem obrad.

  4.    Uchwały Zjazdu Związku podejmowane są w głosowaniu jawnym. Wybór organów Związku oraz delegatów na zjazd KZRKiOR odbywa się w głosowaniu tajnym, chyba, że Zjazd postanowi inaczej, określając sposób wyborów
  w regulaminie obrad Zjazdu.

  5.    Tekst uchwały Zjazdu dla swojej ważności wymaga opatrzenia pieczęcią okrągłą Związku, oraz złożenia podpisów przez Przewodniczącego i Sekretarza Zjazdu.

  § 18.

  Do zakresu Zjazdu Związku należy:

  1.    Uchwalanie statutu i jego zmian,

  2.    Uchwalenie wysokości składek członkowskich na finansowanie zadań statutowych Związku,

  3.    Ocena działalności Związku i zrzeszonych w nim organizacji,

  4.    Podejmowanie uchwał w związku z przeprowadzoną lustracją Związku,

  5.    Udzielenie absolutorium Radzie Związku,

  6.    Uchwalenie programu działania Związku na następna kadencję,

  7.    Określenie składu liczbowego Rady Związku i Komisji Rewizyjnej,

  8.    Wybór Przewodniczącego Rady Związku,

  9.    Wybór członków Rady Związku, Komisji Rewizyjnej,

  10. Wybór delegatów na Zjazdy m.in. Wojewódzki, Krajowy i inne,

  11. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Rady Związku,

  12. Uchwalanie regulaminów Rady Związku i Komisji Rewizyjnej,

  13. Podejmowanie uchwał dotyczących innych spraw objętych porządkiem obrad Zjazdu.

  B. RADA ZWIĄZKU

  § 19.

  1.    Członkami Rady Związku są wybrani przez Zjazd Związku delegaci z organizacji członkowskich Związku w ilości do 45 osób.

  2.    Rada Związku na pierwszym posiedzeniu dokonuje wyboru:

  1)     Prezydium Rady Związku,

  2)     Komisji Problemowych Rady.

  3.    Rada w okresie między Zjazdami, może odwołać w drodze uchwały przyjętej ilością 3/4 oddanych głosów przy obecności, co najmniej połowy członków Rady:

  1)     Przewodniczącego Rady na wniosek Komisji Rewizyjnej lub, co najmniej 20% członków Rady,

  2)     Członka Rady na wniosek: organizacji macierzystej, Prezydium Rady, Komisji Rewizyjnej.

  4.    Rada Związku może dokonać wyboru w drodze uchwały przyjętej ilością 3/4 oddanych głosów przy obecności, co najmniej połowy członków Rady:

  1)    Nowego członka Rady przed upływem kadencji, spośród delegatów na Zjazd w oparciu o zgłoszenia z zrzeszonych organizacji zwykłą większością głosów,

  2)    Przewodniczącego Rady spośród zgłoszonych kandydatów posiadających status delegata zjazdu, przez co najmniej 3 członków Związku.

  5.    Zmiany składu Rady w ciągu kadencji nie mogą przekroczyć 50 % jej stanu osobowego.

  6.    Posiedzenia Rady odbywają się, co najmniej 4 razy w roku i są zwoływane przez Przewodniczącego Rady lub w szczególnym przypadku przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej lub upoważnionego członka Prezydium Rady.

  7.    Uchwały Rady zapadają bezwzględną większością oddanych głosów,
  w obecności, co najmniej połowy aktualnej liczby członków Rady. Tekst uchwały Rady dla swojej ważności wymaga opatrzenia okrągłą Pieczęcią Związku , oraz złożenia podpisów przez  Przewodniczącego i członka Rady Związku.

  § 20.

  Do zadań Rady Związku należy:

  1.    Uchwalanie regulaminu działania Zarządu, Prezydium Rady, Komisji Rady,

  2.    Powoływanie Zarządu do 5 osób i Prezesa Związku,

  3.    Powołanie Prezydium Rady Związku,

  4.    Powołanie Komisji Problemowych Rady Związku,

  5.    Analizowanie sytuacji w rolnictwie, warunków rozwoju produkcji oraz pracy i życia ludności rolniczej, jakości obsługi rolnictwa i obszarów wiejskich wraz
  z formułowaniem wniosków opinii, postulatów i żądań zmierzających do poprawy sytuacji oraz przedkładanie ich właściwym organom władzy państwowej, samorządowej oraz instytucji do tego powołanych,

  6.    Rozpatrywanie sprawozdań i wniosków Prezydium Rady i poszczególnych komisji Rady oraz Zarządu Związku,

  7.    Podejmowanie uchwał w sprawie zatwierdzania rocznych sprawozdań i bilansów Związku oraz uchwalanie podziału nadwyżki lub sposobu pokrycia strat,

  8.    Zatwierdzenie rocznych planów działalności Związku,

  9.    Przyjmowanie programu działań niezbędnych dla zapewnienia środków przeznaczonych na działalność statutową,

  10. Podejmowanie uchwał w zakresie wniosków Komisji Rewizyjnej, lustracji i kontroli instytucjonalnej, które mogą być podjęte przy obecności, co najmniej ¾ ogólnej liczby członków Rady,

  11. Podejmowanie uchwał o nabywaniu, sprzedaży oraz obciążaniu nieruchomości,

  12. Występowanie z wnioskiem do KZRKiOR o odwołanie i powołanie do jej składu członka desygnowanego przez Związek,

  13. Podejmowanie uchwał o wejściu Związku w spór zbiorowy i ogłaszanie akcji protestacyjnej do strajku włącznie,

  14. Składanie sprawozdania Zjazdowi ze swej działalności,

  15. Udzielanie absolutorium Zarządowi Związku,

  16. Podejmowanie uchwał po przeprowadzonej lustracji lub kontroli Związku,

  17. Podejmowanie uchwał niezastrzeżonych dla innych organów Związku,

  18.  Rada może powołać:

  1).  Regionalną Radę Kół Gospodyń Wiejskich,

  2).  Komisję samorządowo – organizacyjną,

  3).  Inne komisje – w zależności od potrzeb.

  C. PREZYDIUM RADY

  § 21.

  1.    Dla zapewnienia realizacji zadań Rady oraz organizacji jej posiedzeń wybierane jest Prezydium Rady.

  2.    W skład Prezydium Rady wchodzą, co najmniej 4 osoby, tj. Przewodniczący, 2-ch Wiceprzewodniczących, Sekretarz oraz Przedstawiciel Komisji Problemowych. Przewodnicząca Rady Regionalnej Kół Gospodyń Wiejskich pełni jedną z dwóch pierwszych funkcji w Prezydium Rady.

  3.    W skład poszczególnych Komisji Rady Związku, poza członkami Rady, mogą być powoływani przez Radę dodatkowo przedstawiciele – członkowie wyróżniających się organizacji członkowskich nie więcej niż 30% składu komisji.

  4.    Posiedzenia Prezydium zwołuje Przewodniczący Rady lub w szczególnym przypadku Wiceprzewodniczący Rady.

  5.    Prezydium Rady odbywa swoje posiedzenie w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

  6.    Prezydium Rady i komisje problemowe działają na podstawie regulaminu uchwalonego przez Radę.

  7.    Prezydium przedkłada Radzie kandydatów na Prezesa i członków Zarządu.

  8.    Prezydium przedstawia Radzie opinię do wniosku Komisji Rewizyjnej o odwołanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu.

  9.    W razie konieczności Prezydium Rady może w drodze uchwały powołać spośród siebie lub członków Rady tymczasowego członka Zarządu na czas nie dłuższy niż 6 miesięcy.

  10. Prezydium Rady w przypadkach niecierpiących zwłoki z zagrożeniem interesu publicznego oraz związkowego, jak również w sprawach mogących spowodować znaczne straty materialne podejmuje niezbędne czynności należące do właściwości Rady. Czynności te wymagają przedstawienia do zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu Rady.

  11. Uchwały Prezydium Rady zapadają bezwzględną większością oddanych głosów, w obecności, co najmniej połowy aktualnej liczby członków Prezydium i dla swojej ważności powinny być opatrzone pieczęcią okrągłą Związku oraz podpisane, przez co najmniej dwie osoby zasiadające w Prezydium.

  D. KOMISJA  REWIZYJNA

  § 22.

  1.   Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Związku.

  2.  W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi od 3 do 5 osób, w tym:

  1)  Przewodniczący,

  2)  Zastępca Przewodniczącego,

  3)  Sekretarz oraz do dwóch członków.

  3.  Członkowie Komisji Rewizyjnej Związku:

  1)    Nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

  2)    Nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

  4.    Komisja Rewizyjna działa na podstawie statutu Związku.

  5.    Uzupełnienie składu Komisji przed upływem kadencji dokonuje Rada Związku na wniosek Komisji Rewizyjnej.

  6.    Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają bezwzględną większością oddanych głosów, w obecności, co najmniej połowy aktualnej liczby członków Komisji. Tekst uchwały Komisji Rewizyjnej dla swojej ważności wymaga opatrzenia  okrągłą Pieczęcią Związku, oraz złożenia podpisów przez Przewodniczącego
  i Sekretarza.

  § 23.

  1.    Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy przeprowadzanie kontroli działalności Związku, a w szczególności w zakresie:

  1)   Zgodności działań Związku ze statutem i uchwałami Zjazdu i Rady,

  2)   Przestrzegania zasad gospodarności funduszami i majątkiem Związku oraz zasadności wydatków,

  3)   Wykonania rocznych budżetów Związku, w tym wpłat składek członkowskich ,

  4)   Trybu załatwiania przez Związek spraw, wniosków i skarg organizacji członkowskich.

  2.     Do uprawnień Komisji Rewizyjnej należy ponadto:

  1)   Wnioskowanie do Rady Związku o absolutorium dla Zarządu Związku

  2)   Wnioskowanie o wykluczenie członka ze Związku za jego działalność na szkodę Związku,

  3)   Wydawanie uwag i wniosków pokontrolnych Radzie oraz Zarządowi, które na tej podstawie wydają zalecenia pokontrolne,

  4)   Składanie Zjazdowi sprawozdania wraz z wnioskiem o absolutorium dla Rady Związku,

  5)   Zwoływanie w razie konieczności nadzwyczajnych posiedzeń Rady Związku.

  6)   Zwoływanie Nadzwyczajnych Zjazdów Delegatów, ilekroć złoży pisemne żądanie o zwołanie, a Rada Związku nie zwoła Zjazdu w terminie określonym w Statucie.

  E. ZARZĄD ZWIĄZKU

  § 24.

  1.    Zarząd jest organem wykonawczym Związku i reprezentuje go na zewnątrz.

  2.    Wyboru Prezesa i Członków Zarządu w ilości do 5 osób dokonuje Rada Związku na pierwszym posiedzeniu Rady Związku.

  3.    Pracą Zarządu kieruje Prezes Związku zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Związku Regulaminem Pracy Zarządu.

  4.    Do pracy w Zarządzie może być oddelegowany członek Rady.

  5.    Zarząd reprezentuje Związek składając podpisy członków Zarządu pod pieczęcią podłużną Związku. Dla ważności reprezentacji wystarczą podpisy dwóch  Członków Zarządu.

  6.    Prezes Zarządu wobec pracowników biura Związku jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.

  7.    Posiedzenia Zarządu odbywają się raz w miesiącu i są protokołowane.

  8.    Odwołanie Prezesa Zarządu dokonuje Rada Związku w drodze uchwały na wniosek Prezydium Rady zaakceptowany przez Komisję Rewizyjną lub na wniosek zainteresowanego, przyjętą większością 3/4 oddanych głosów przy obecności, co najmniej połowy członków Rady.

  9.    Odwołanie członka Zarządu dokonuje Rada Związku zwykłą większością głosów na wniosek Prezydium Rady, Prezesa lub zainteresowanego.

  10. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością oddanych głosów,
  w obecności, co najmniej połowy aktualnej liczby członków Zarządu. Tekst uchwały Zarządu dla swojej ważności wymaga opatrzenia okrągłą Pieczęcią Związku , oraz złożenia podpisów przez  obecnych członków Zarządu.

  § 25.

  Do zakresu działania Zarządu Związku należy:

  1.    Reprezentowanie Związku na zewnątrz,

  2.    Realizacja uchwał organów Związku tj.: Zjazdu, Rady Związku i jej Prezydium, Komisji Rewizyjnej,

  3.    Kierowanie bieżącą działalnością i gospodarką Związku, polegającą na zarządzaniu majątkiem, zawieraniu umów kupna – sprzedaży, zaciąganiu zobowiązań w ramach upoważnień Rady, z wyłączeniem obrotu nieruchomościami własnymi,

  4.    Rozwijanie, doskonalenie i wspieranie działalności organizacyjnej struktur związkowych,

  5.    Opracowywanie planów działalności Związku oraz rocznych preliminarzy budżetowych,

  6.    Przedkładanie sprawozdań ze swej działalności Radzie oraz Zjazdowi,

  7.    Organizowanie szkoleń dla aktywu samorządowego i organizacji członkowskich,

  8.    Decydowanie we wszystkich sprawach bieżących niezastrzeżonych do kompetencji Zjazdu i Rady,

  9.    Współdziałanie z organami władzy państwowej i samorządowej na terenie działania Związku w zakresie polityki i strategii produkcji, warunków produkcyjnych i organizacyjnych gospodarki rolnej oraz warunków życia na terenie obszarów wiejskich,

  10. Udzielanie pełnomocnictw do przeprowadzenia określonych czynności prawnych,

  11. Zawieranie i rozwiązywanie umów z pracownikami biura Związku.

  V.  MAJĄTEK ZWIĄZKU

  § 26.

  1.    Źródłami powstania majątku Związku są:

  1)  Składki i wkłady członkowskie,

  2)  Darowizny, zbiórki i imprezy publiczne, nawiązki, zapisy i spadki,

  3)  Dotacje, granty, subwencje, sponsoring,

  4)  Udziały, lokaty i inne wpływy, które służą wyłącznie do realizacji celów statutowych,

  2.    Majątek Związku jest majątkiem wspólnym i niepodzielnym.

  3.    Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych podpisują pod pieczęcią Związku dwaj członkowie Zarządu.

  4.    Oświadczenie woli w sprawach dotyczących członków Zarządu podpisują dwaj
  z trzech upoważnionych przez Radę członków Prezydium.

  § 27

  Zabrania się:

  1.     Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Związku
  w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób,
  z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli oraz osobami bliskimi,

  2.     Przekazywania majątku Związku na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

  3.     Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celów statutowych Związku,

  4.     Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Związku, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

  VI. PRZEPISY KOŃCOWE

  § 28.

  Związek posługuje się:

  1.     Pieczęcią okrągłą z napisem: Wojewódzki Związek Rolników, Kółek
  i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy.

  2.     Stemplem podłużnym z napisem:

  Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych

  w Bydgoszczy zs. w Inowrocławiu

  NIP  967-06-28-165  KRS 0000103621

  88-100 Inowrocław ul. Jacewska 164

  § 29.

  1.    Przyjęte przez: Radę, Prezydium Rady opinie, wnioski i stanowiska Związku
  w sprawie adresowane do organów, instytucji i instancji na zewnątrz podpisują Przewodniczący Rady Związku i Prezes.

  2.    Treści uchwał organów statutowych Związku, doręczone organizacjom członkowskim na piśmie zobowiązują je do realizacji pod warunkiem nie naruszania ich statutowej osobowości.

  3.    Od uchwał Zarządu Związku przysługuje organizacjom członkowskim odwołanie do Rady Związku w terminie 30 dni od otrzymania uchwały na piśmie.

  4.    Rada rozpatruje odwołanie na swym najbliższym posiedzeniu.

  5.    Odwołanie od uchwał Rady do Zjazdu wnoszą członkowie Związku w ciągu
  6 miesięcy od ich podjęcia.

  6.    Rozpatrzenie odwołania przez Zjazd Związku jest ostateczne w ramach Związku.

  § 30.

  1.    Jednocześnie nie można pełnić funkcji członka Rady, Komisji Rewizyjnej lub Zarządu. W przypadku oddelegowania członka Rady do pracy w Zarządzie zawiesza on swoje uczestnictwo w Radzie na okres oddelegowania.

  2.    Członkami Rady, Komisji Rewizyjnej i Zarządu nie mogą być osoby pozostające w związku małżeńskim oraz osoby spokrewnione ze sobą w linii prostej albo do drugiego stopnia z linii bocznych.

  § 31.

  1.    Rozwiązanie Związku może nastąpić na podstawie uchwały Zjazdu podjętej przez 3/4 liczby obecnych delegatów, która określa przeznaczenie pozostałego po likwidacji majątku.

  2.    Zjazd podejmując uchwałę o rozwiązaniu Związku powołuje likwidatora, który od tej chwili staje się organem wykonawczym w miejsce Zarządu.

  3.    Likwidatorem mogą być: członkowie: Prezydium, Zarządu, osoba prawna lub fizyczna wybrana przez Zjazd.

  4.    Likwidator wykonuje czynności zgodnie z przepisami prawa i uchwałami Zjazdu Związku.

  § 32.

  Statut niniejszy uchwalony został przez II Nadzwyczajny Zjazd Związku w dniu
  29 stycznia 2010 roku.

  Statut zarejestrowano w rejestrze KRS  0000103621 postanowieniem z dnia 15 luty 2010r. sygn. sprawy BY XIII NS REJ.KRS/009225/09/515 Sądu Rejonowego w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS