• Informacja o związku

    Statut WZRKiOR

    WOJEWÓDZKI ZWIĄZEK ROLNIKÓW, KÓŁEK I ORGANIZACJI ROLNICZYCH W BYDGOSZCZY Bydgoszcz, 2010 roku SPIS  TREŚCI: I.     Nazwa, siedziba i teren działania II.   Cele, zadania i środki działania III. Członkowie, ich prawa i obowiązki IV. Organy związku: A.  Zjazd delegatów Związku B.  Rada Związku C.  Prezydium Rady D.  Komisja Rewizyjna E.  Zarząd Związku V.  Majątek Związku VI. Przepisy końcowe S T A T U T WOJEWÓDZKIEGO ZWIĄZKU ROLNIKÓW, KÓŁEK I ORGANIZACJI ROLNICZYCH w BYDGOSZCZY I. NAZWA, SIEDZIBA I TEREN DZIAŁANIA § 1. 1.    Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy zwany dalej „Związkiem” jest dobrowolnym, niezależnym i samorządnym, zrzeszeniem: 1)    Kółek Rolniczych, 2)    Kół Gospodyń Wiejskich, 3)    Kół Młodych Rolników,…