• Brak kategorii

  Dzien Matki 2024

  Drogie Mamy,

  Z okazji Waszego święta życzymy Wam mnóstwo radości, spokoju i miłości. Niech każdy dzień przynosi Wam uśmiech na twarzy, a wszelkie trudności omijają szerokim łukiem. Jesteście niesamowite i zasługujecie na wszystko, co najlepsze!

  Z serdecznymi pozdrowieniami, Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rokniczych

 • Brak kategorii

  Pomoc dla Kół Gospodyń Wiejskich w gminach z frekwencją wyborczą powyżej 60% w wyborach do Sejmu w 2023 r.

  25 Kwietnia 2024 r. opublikowano się rozporządzenie Rady Ministrów upoważniająca ARMiR do udzielania pomocy finansowej dla Kół Gospodyń Wiejskich w gminach, które miały minimum 60% frekwencję w wyborach parlamentarnych 2023. Sczegółowe zasady pomocy są opisane poniżej:

  1. W 2024 r. Agencja udziela pomocy finansowej na realizację innych zadań wynikających z politykipaństwa w zakresie rolnictwa i rozwoju wsi, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 6, kołu gospodyń wiejskich:
   1) wpisanemu do dnia 15 października 2023 r. do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, o którym mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich, albo wpisanemu do tego dnia do Krajowego Rejestru Sądowego – w przypadku kół gospodyń wiejskich działających na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261) albo
   2) które na dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy zostało wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, o którym mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich, i które na dzień 15 października 2023 r. działało jako jednostka organizacyjna kółka rolniczego, o którym mowa w ustawie z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (Dz. U. z 2024 r. poz. 263);
   3) którego siedziba znajduje się na obszarze gminy o liczbie mieszkańców do 20 tys., w której frekwencja w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 15 października 2023 r. wyniosła powyżej 60 %;
   4) na realizację przez to koło gospodyń wiejskich co najmniej dwóch wydarzeń mających na celu integrację społeczności lokalnej w terminie do dnia 30 czerwca 2025 r.
  1. Koło gospodyń wiejskich na realizację wydarzeń, o których mowa w ust. 1 pkt 4, jest obowiązane przeznaczyć co najmniej 50 % kwoty pomocy obliczonej zgodnie ze sposobem określonym w ust. 11.
  2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, nie przysługuje kołu gospodyń wiejskich będącemu w stanie likwidacji.
  3. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1, ma charakter pomocy de minimis i jest udzielana zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis oraz zgodnie z przepisami o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
  4. Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest przyznawana, w drodze decyzji kierownika biura powiatowego biura Agencji właściwego ze względu na siedzibę koła gospodyń wiejskich, na wniosek koła gospodyń wiejskich złożony do dnia 28 czerwca 2024 r. na formularzu opracowanym przez Agencję i udostępnionym na jej stronie internetowej.
  5. W przypadku złożenia wniosku w ter minie innym niż określony w ust. 5 nie wszczyna się postępowania w sprawie przyznania pomocy, o której mowa w ust. 1.
  6. Wniosek, o którym mowa w ust. 5, zawiera:
   1) nazwę koła gospodyń wiejskich, jego siedzibę i adres do korespondencji;
   2) numer koła gospodyń wiejskich w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich albo w Krajowym Rejestrze Sądowym;
   3) numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
   4) numer identyfikacji podatkowej (NIP) koła gospodyń wiejskich;
   5) zobowiązanie do:
   a) przeprowadzenia kampanii informacyjnej w mediach lokalnych lub społecznościowych lub za pośrednictwem ogłoszeń o wydarzeniach, o których mowa w ust. 1 pkt 4,
   b) zapewnienia w trakcie wydarzeń, o których mowa w ust. 1 pkt 4, realizacji co najmniej trzech rodzajów aktywności spośród aktywności, o których mowa w ust. 10,
   c) przedłożenia sprawozdania z wydarzeń, o których mowa w ust. 1 pkt 4, najpóźniej do dnia 31 lipca 2025 r.
  7. Do wniosku, o którym mowa w ust. 5, dołącza się oświadczenie albo zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis oraz informacje niezbędne do udzielenia tej pomocy, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
  8. 9W przypadku gdy kołu gospodyń wiejskich nie został nadany numer, o którym mowa w ust. 7 pkt 3, to koło wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 5, składa wniosek o wpis do ewidencji producentów, o której mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.
  9. 10. W ramach wydarzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, koło gospodyń wiejskich zapewnia realizację co najmniej trzech z następujących aktywności:
   1) oprawę muzyczną;
   2) występy artystyczne;
   3) strefę gastronomiczną;
   4) strefę dla dzieci;
   5) zawody sportowe;
   6) ekspozycję i degustację wyrobów kół gospodyń wiejskich;
   7) pokazy rękodzieła ludowego;
   8) warsztaty i szkolenia;
   9) pokazy kulinarne;
   10) pokazy ratownictwa.
  1. Wysokość pomocy, o której mowa w ust. 1, wynosi nie więcej niż 50 000 zł na jedno koło gospodyń wiej-
   skich i jest ustalana jako iloraz kwoty 250 000 zł i liczby kół gospodyń wiejskich mających siedzibę na terenie gminy, o której mowa w ust. 1 pkt 3, które złożyły wniosek, o którym mowa w ust. 5, oraz jest ustalana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i zaokrąglana w dół.
  2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest wypłacana do dnia 30 września 2024 r. na rachunek koła gospodyń wiejskich wskazany w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.
  3. Koło gospodyń wiejskich, które otrzymało pomoc, o której mowa w ust. 1, jest obowiązane dostarczyć kierownikowi biura powiatowego Agencji właściwemu ze względu na siedzibę tego koła sprawozdanie, o którym mowa w ust. 7 pkt 5 lit. c, sporządzone na formularzu opracowanym przez Agencję i udostępnionym na jej stronie internetowej.
  4. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 7 pkt 5 lit. c, zawiera informacje, o których mowa w ust. 7 pkt 1–4, oraz:
   1) datę i miejsce realizacji wydarzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 4;
   2) wskazanie zrealizowanych aktywności, o których mowa w ust. 10;
   3) opis przeprowadzonej kampanii informacyjnej, o której mowa w ust. 7 pkt 5 lit. a.
  5. Do sprawozdania, o którym mowa w ust. 7 pkt 5 lit. c, dołącza się:
   1) materiały dokumentujące przeprowadzenie kampanii informacyjnej, o której mowa w ust. 7 pkt 5 lit. a;
   2) materiały dokumentujące zrealizowanie aktywności, o których mowa w ust. 10, w ramach realizacji wydarzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 4;
   3) faktury, ich duplikaty lub imienne dokumenty księgowe o równoznacznej wartości dowodowej dokumentujące wydatki poniesione na realizację wydarzeń, o których mowa w ust. 1 pkt 4.
  1. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1, podlega zwrotowi na rachunek Agencji:
   1) w całości w przypadku:
  2. a) niezrealizowania wydarzeń, o których mowa w ust. 1 pkt 4, przez koło gospodyń wiejskich lub
   b) nieprzedłożenia w terminie sprawozdania, o którym mowa w ust. 7 pkt 5 lit. c, lub
   c) gdy koło gospodyń wiejskich nie przedłoży dokumentów określonych w ust. 15;
   2) w wysokości 50 % przyznanej pomocy, w przypadku gdy:
   a) przedłożone sprawozdanie, o którym mowa w ust. 7 pkt 5 lit. c, nie zawiera wszystkich elementów określonych w ust. 14 lub
   b) koło gospodyń wiejskich nie udokumentuje realizacji podczas wydarzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, co najmniej trzech aktywności, o których mowa w ust. 10;
   3) w wysokości proporcjonalnej do kwoty, jaka nie zostanie udokumentowana w ramach obowiązku wydatkowania 50 % przyznanej pomocy, w przypadku niezłożenia faktur, ich duplikatów lub imiennych dokumentów księgowych o równoznacznej wartości dowodowej dokumentujących wydatki poniesione na realizację wydarzeń, o których mowa w ust. 1 pkt 4.

  Szczegółowe informacje udzielają Oddziały Rejenowe i Biura Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
  Pełny tekst dziennika ustaw jest dostępny tutaj: